Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Grafiko s.r.o. z dne 1. 12. 2015

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Grafiko s.r.o., (dále jen „VOP“) platí (není-li stanoveno jinak) pro nákup zboží v internetovém obchodě www.grafiko.cz .

1.2 VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele internetového obchodu), kterým je společnost Grafiko s.r.o, se sídlem Pivovarská 72, Uherské Hradiště, Jarošov PSČ 686 01, IČ 25348345 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, ve vložce 27898, a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí objednací dokumentací a těmito VOP. V otázkách neupravených se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3 Tyto VOP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit VOP nebo stávající nahradit novými. Nové VOP budou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího www.grafiko.cz před začátkem jejich účinnosti.

1.4 Kupující (spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1 Prodávající tímto před uzavřením smlouvy sděluje kupujícímu, který je spotřebitel, že:

a) kontaktním e-mailem pro doručování elektronické pošty je elektronická adresa grafiko@grafiko.cz

b) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

c) nedohodnou-li se smluvní strany jinak, požaduje prodávající úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;

d) neuzavírá prostřednictvím internetového obchodu smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

e ceny zboží a služeb jsou v internetovém obchodu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle kupujícím zvoleného způsobu přepravy a způsobu úhrady kupní ceny;

f) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to za podmínek uvedených v článku 5 a 6 těchto VOP;

g) v případě, že má spotřebitel stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

h) práva spotřebitele z vadného plnění se plně řídí ustanovením občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174) a práva ze záruky článkem 4 těchto VOP.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby, za podmínek uvedených ve VOP. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.grafiko.cz , není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy; ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou učiněnou v souladu s těmito VOP. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné podobě zboží, a dále, že obrázky mohou obsahovat i vyobrazení doplňkového zboží, které není předmětem nabídky prodeje.

3.2 Okamžikem doručení elektronické objednávky prodávajícímu vytvořené v elektronickém rozhraní kupujícím je podán návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky (či její části) prodávajícím; od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží specifikovaného v objednávce kupujícího, jehož dodání prodávající potvrdil v potvrzení objednávky.

3.3 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí předepsaných objednávkovým formulářem. Elektronickou objednávku (návrh smlouvy) včetně všech jejích součástí lze podat pouze v podobě, jak jej vymezuje elektronické rozhraní internetového obchodu www.grafiko.cz . Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.grafiko.cz kupující dává prodávajícímu zároveň souhlas se shromažďováním, archivováním a nakládáním s osobními údaji o kupujícím a o jeho nákupech.

3.4 Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje zejména, že:

a) se seznámil s VOP ve znění platném v den odeslání objednávky;

b) podmínky uvedené ve VOP plně přijímá a činí je součástí podmínek nabídky na uzavření smlouvy; a

c) souhlasí s dalšími podmínkami prodeje a koupě zboží uvedenými v objednávce (zejména kupní cenou zboží, dodacími podmínkami apod.).

3.5 Podrobné informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k vyplnění a odeslání objednávky, jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.grafiko.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré údaje zkontrolovat, případně opravit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

3.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky a její potvrzení si nese každá ze smluvních stran sama. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po nezbytně dlouhou dobu za účelem jejího úspěšného splnění, nejdéle však pěti let od jejího uzavření a nebude komukoli zpřístupňována.

3.7 Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží, které nemá prodávající k dispozici a musí jej objednat od třetí osoby, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu po podání nabídky na uzavření smlouvy ze strany kupujícího potvrdí telefonicky nebo e-mailem výši kupní ceny a termín dodání. Výši kupní ceny je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou kupní ceny po podání objednávky nesouhlasí, má se za to, že objednávka byla kupujícím stornována.

3.8 Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu uvedeného u dané akce či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s dobou platnosti konkrétní nabídky akce, ceny a množství zboží, které je možné v akci objednat. Kupující bere na vědomí, že množství zboží v akci, které je možné u prodávajícího objednat, je omezeno množstvím daného zboží, které má prodávající v okamžik učinění objednávky skutečně k dispozici.

3.9 Kupující odesláním objednávky zboží prodávajícímu prohlašuje, že je seznámen s celkovou cenou zboží, které je předmětem jeho nabídky na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně DPH a dalších poplatků a případnou cenou dopravy, a s takovouto cenou plně souhlasí. Balné je již započteno v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu a bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě. Cena dopravy a její výše je prodávajícím účtována s ohledem na kupujícím zvolený způsob dodání zboží v objednávce. Výše ceny dopravy zboží, není-li prodávajícím u předmětného zboží uvedeno, že cena dopravy zboží je určována individuálně (zejména s ohledem na druh, hmotnost, objem zboží nebo vzdálenost místa dodání zboží), je doplněna do objednávky kupujícího automaticky poté, co kupující zvolí v průběhu procesu vyplnění objednávky způsobu dodání zboží; cena dopravy zboží je součástí celkové kupní ceny podle uzavřené kupní smlouvy. O výši ceny dopravy zboží, která je určována individuálně, je kupující informován prodávajícím bez zbytečného odkladu po podání objednávky zboží. Cena dopravy zboží, která je určována individuálně, odpovídá obvykle účtovaným nákladům na dopravu a je prodávajícím připočtena k celkové kupní ceně podle uzavřené kupní smlouvy.

3.10 Způsob zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu určí kupující v elektronické objednávce, a to výběrem z prodávajícím nabízených možností.

3.11 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Dodání zboží kupujícímu bude realizováno způsobem, který určí kupující v elektronické objednávce, a to výběrem z prodávajícím nabízených možností.

3.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a po úplném zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu.

3.13 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části podle jakékoli kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez dalšího pozastavit jakékoli své plnění, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky, s kterou je kupující v prodlení.

3.14 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v prodlení za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

3.15 Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň (v případě poskytnutí záruky a v případě, že není ke zboží přiložen samostatný záruční list) záručním listem.

3.16 Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, je kupující oprávněn kupní smlouvu bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu, a to e-mailovou zprávou podepsanou kupujícím a zaslanou na adresu grafiko@grafiko.cz Podmínkou platnosti zrušení kupní smlouvy je uhrazení storno poplatku ze strany kupujícího, a to ve výši, která bude stanovena prodávajícím; do zaplacení storno poplatku není povinen prodávající kupujícímu zboží podle kupní smlouvy dodat. Výše storno poplatku je prodávajícím určena podle výše nákladů, které s plněním kupní smlouvy prodávajícímu vznikly do dne obdržení zrušovacího projevu ze strany kupujícího, nejméně však vždy 15 % z kupní ceny zboží podle kupní smlouvy. Výši storno poplatku oznámí prodávající kupujícímu e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, ze které kupující odeslal zrušovací projev kupní smlouvy. V případě nezaplacení storno poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení e-mailové zprávy se zrušovacím projevem kupujícího kupní smlouva zaniká a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši storno poplatku oznámeného prodávajícímu.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

4.1 Prodávající odpovídá za řádné dodání zboží kupujícímu. Případné reklamace vad zboží budou vyřízeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Zboží lze reklamovat u prodávajícího na e-mailové adrese grafiko@grafiko.cz nebo telefonicky na čísle 572 555 260.

4.3 U vybraného zboží poskytuje prodávající záruku za jakost. Záruční lhůta je uvedena v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu nebo v internetovém obchodě www.grafiko.cz či katalogu zboží. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace, nikoli až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

4.4 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a montáži nebo instalaci zboží, která byla provedena pracovníky prodávajícího.

4.5 Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) vady vzniklé mechanickým poškozením zboží;

d) vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a chemickými a mechanickými vlivy prostředí, do kterého je výrobek určen;

e) vady vzniklé neodbornou instalací, obsluhou, neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;

f) poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

g) zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.);

h) poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.6 Kupující bere na vědomí, že životnost vybraného zboží je omezena jeho chemickým složením; v takovém případě je na obalu zboží nebo v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu uvedena expirační lhůta určující životnost zboží.

5. ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, je kupující oprávněn kupní smlouvu bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu, a to e-mailovou zprávou zaslanou kupujícím na adresu grafiko@grafiko.cz Podmínkou platnosti zrušení kupní smlouvy je uhrazení storno poplatku ze strany kupujícího, a to ve výši, která bude stanovena prodávajícím; do zaplacení storno poplatku není povinen prodávající kupujícímu zboží podle kupní smlouvy dodat. Výše storno poplatku je prodávajícím určena podle výše nákladů, které s plněním kupní smlouvy prodávajícímu vznikly do dne obdržení zrušovacího projevu ze strany kupujícího, nejméně však vždy 15 % z kupní ceny zboží podle kupní smlouvy. Výši storno poplatku oznámí prodávající kupujícímu e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, ze které kupující odeslal zrušovací projev kupní smlouvy. V případě nezaplacení storno poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení e-mailové zprávy se zrušovacím projevem kupujícího kupní smlouva zaniká a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši storno poplatku oznámeného prodávajícímu.

5.2 Kupní smlouvu je prodávající oprávněn bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu, a to e-mailovou zprávou zaslanou prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

5.3 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží nebo jakékoli jiné platby ve prospěch prodávajícího.

5.4 Prodávající má dále právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží a odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto odstavci, vrátí prodávající kupujícímu celou zaplacenou částku nejpozději do 15 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy kupujícímu. Má se za to, že plnění se stane nemožným i v případě, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá prodávající nebo jeho dodavatelé k dispozici skladem; o tomto důvodu nemožnosti plnění je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailovou zprávou, a to bez zbytečného odkladu ode dne zjištění nemožnosti plnění.

5.5 V případě zrušení kupní smlouvy odstoupením, není povinen prodávající vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než bude prodávajícímu vráceno kupujícím dodané zboží, a to ve stavu, ve kterém bylo kupujícímu dodáno.

6. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

6.1 Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že je dodávka zboží rozdělena na žádost kupujícího do několika částí, běží tato lhůta samostatně pro každou část dodávky zboží, a to ode dne převzetí příslušné části dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně (alespoň e-mailem) uvede, že odstupuje od smlouvy, může k tomu využít formulář uveřejněný v internetovém obchodě www.grafiko.cz . Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího grafiko@grafiko.cz.

6.3 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4 Ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.5 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6.6 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 Prodávající má právo odmítnout dle svého uvážení objednávku kupujícího (tj. neprovést její potvrzení), a to zejména pokud kupující opakovaně neplní své závazky odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

7.2 Prodávající má povinnost dodat zboží dle kupní smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v potvrzení objednávky. Není-li v potvrzení objednávky uvedena dodací lhůta a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá prodávající kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne potvrzení objednávky.

7.3 Při převzetí zboží předá prodávající kupujícímu daňový doklad k dodanému zboží.

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

8.1 Kupující je povinen uvést správné a pravdivé informace při registraci a podání elektronické objednávky, a to zejména fakturační údaje a místo dodání zboží.

8.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.

8.3 V případě, že je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.4 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. ZVLÁŠTNÍ AKCE VYHLÁŠENÉ PRODÁVAJÍCÍM

9.1 Prodávající je dle svého uvážení oprávněn v internetovém obchodě www.grafiko.cz vyhlásit zvláštní akce mající za cíl lépe seznámit potenciální zákazníky se zbožím. K těmto akcím patří zejména:

a) výpůjčka zboží;

b) poskytnutí zboží zdarma; a

c) poskytnutí vzorku.

9.2 O podmínkách zvláštní akce informuje prodávající v internetovém obchodě. Pokud není stanoveno v podmínkách zvláštní akce jinak, uplatní se podmínky těchto VOP na zvláštní akci a vzniklé právní vztahy obdobně s následujícími výjimkami:

a) na zboží poskytnuté či vypůjčené prodávajícím ve zvláštní akci se nevztahuje jakákoli odpovědnost prodávajícího za vady či záruka za jakost;

b) v případě zvláštní akce, v rámci které dochází k výpůjčce zboží ze strany prodávajícího, bude podepsán o převzetí zboží do výpůjčky písemný protokol; podpisem písemného protokolu se prodávající, jakožto půjčitel, a kupující, jakožto vypůjčitel, dohodli, že v případě, že vypůjčitel vypůjčené zboží nevrátí půjčiteli ve lhůtě uvedené v protokolu o převzetí zboží, dochází okamžikem prodlení s vrácením zboží k uzavření kupní smlouvy na vypůjčené zboží s tím, že vypůjčitel je povinen půjčiteli uhradit kupní cenu ve lhůtě 15 dnů.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1 Prodávající a kupující odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením svých povinností.

10.2 Prodávající a kupující se dohodli, že případná škoda způsobená kupujícímu v důsledku prodlení s dodáním či poskytnutím zboží prodávajícím nebo škoda způsobená kupujícímu v souvislosti s vadou zboží, bude prodávajícím v případě existence povinnosti k její náhradě kupujícímu nahrazena maximálně do částky odpovídající čtyřnásobku kupní ceny objednaného zboží.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

11.2 Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný smluvní stranou formou doporučené zásilky, datovou zprávou, faxem nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto VOP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje elektronický podpis identifikující jednající osobu nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřený vlastnoručním podpisem jednající osoby.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.grafiko.cz , nejdříve však ode dne 1. 12. 2015.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Rozumím